O型弯曲(干骨后端)

O型腿,干骨后端部分

28 岁病患,O型腿,大小腿骨比例失衡
居住地:亚美尼亚
方法:对近身体中央的矫正截骨,用Ilizarov装置来矫形和小腿骨延长。

治疗之前

截骨手术之后                                                延长过程中

 

结果:小腿骨的长度和腿型都得到改善。治疗期4个月。